විරෝධතාකරුවන්ගේ අයිතීන් රකින්න / තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

ගාලුමුවදොර සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය විසින් ලිපියක්…