විදුලිබල සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන රහිතව අද(09) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. එම පනත් කෙටුම්පත දෙවන…