ලංකාවේ දිගු කාලීන විදේශ මුදල් ශ්‍රේණිගත කිරීම තවදුරටත් පහතට

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් (S&P)ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන විදේශ මුදල් ශ්‍රේණිගත කිරීම තවදුරටත් පහත හෙළා…