ඇමෙරිකාවේ දරුවන් අතර ශ්වසන රෝග පැතිර යාමේ ප්‍රවණතාවක්

ඇමෙරිකාවේ දරුවන් අතර ශ්වසන රෝග සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යාමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බවට එරට සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු…