දාරළුවේ දුර්ලභ ගස විතැන් කළොත් වැඩෙන්නේ නැහැ / ආචාර්ය සිරිල් විජයසුන්දර

යෝජිත අලුත් ජාතික රතු දත්ත තොරතුරු ග්‍රන්ථයට අනුව මෙරට සපුෂ්පික ශාකවලින් සියයට 48 ක්ම වඳවීයාමේ තර්ජනයට…