ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

ඉකුත් ජනවාරි මස පැවති 5 ශේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තා…