ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙළ වලක්වන්න ඔලිම්පික් කමිටුවට ලිපියක්

චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත 2022 ශිත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල අත්හිටුවන්නැයි චීනයේ උයිගර් ජන ප්‍රජාව නියෝජනය කරන ලෝක…