ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල චීනයට අහිමි කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

2022 වසරේ චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙල එරටින් වෙනත් රටක් වෙත යොමුකිරීමට පියවර ගන්නැයි…