2022 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උලෙලේ අනුග්‍රහකත්වය අවදානමක

2022 චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ශීත සෘතු ඔලිම්පික් තරගාවලියේ අනුග්‍රාහකය්න රැසක් ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට අහිමි විය හැකි…