චීනයේ උයිගර් ජන සංහාරයක් වන බව අමෙරිකාව පිළි ගනී

චීනයේ ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තයේ උයිගර් ජන කොටස් මුල් කර ගත් මානව හිමිකම් කඩ කිරීම ජන සංහාරයක් ලෙස…

ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තයෙන් භාණ්ඩ අපනයනයට අමෙරිකාවෙන් තහනමක්

චීනයේ ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තයෙන් භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ පනත නැවත හදුන්වාදීමට අමෙරිකානු සෙනට් මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.…