මහා සංඝරත්නය සම්මුතියකට එළඹෙයි (Video)

රටේ වත්මන් අර්බුද විසඳා ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා තෛනිකායික මහනාහිමිවරුන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලිය වහා ක්‍රියාත්මක කරන…