සංචරණ තහනම පැවතියද, අත්‍යවශ්‍ය සේවා බාධාවකින් තොරව….

මුළු දිවයිනටම බල පැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ තහනම තදින් ක්‍රියාත්මක බව, පොලිසිය පවසයි. එමෙන්ම, අත්‍යවශ්‍ය සේවා…