සංචාරක කර්මාන්තය 2023 තෙක් ගොඩගත නොහැකියි /ජගත් සංවිධානය

කඩා වැටීමට ලක්ව ඇති සංචාරක කර්මාන්තය 2023 වසර වන තෙක් සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කළ නොහැකි…