2022 ලෝකයේ ආකර්ෂණීය ගමනාන්ත අතරට ලංකාවත් නම් කරයි

2022 වසරේ ලෝකයේ ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද නම් කර තිබෙනවා. නවතම වාර්තාවක් මගින්…