ශ්‍රී ලංකාවට පැනවූ ජපන් සංචාරක තහනම ඉවතට

කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් සඳහා පැනවූ සංචාරක තහනම ඉවත් කිරීමට ජපාන රජය…