කැනඩාවේ වාර්තාවට ලංකාව උත්තර දෙයි

කැනේඩියානු සංචාරක මාර්ගෝපදේශවල ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අඩංගු සාවද්‍ය සහ යල්පැන ගිය තොරතුරු නිරවද්‍ය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා…