“විදේශිකයන්ට පමණයි” සංචාරක ආයතනවලට අනතුරු අඟවයි

සංචාරක පහසුකම් සපයන ආයතන සඳහා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එයින් දන්වා ඇත්තේ,…