ලොස් ඇන්ජලිස් හීදී ආණ්ඩු විරෝධයකට එක්වූ සංජීවනී වීරසිංහට විරෝධයක්(Video)

අමෙරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් හීදී ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාවයකට සහභාගී වූ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක වන සංජීවනී වීරසිංහ වෙත…