අලුත් චක්‍රලේඛයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ බලය නැති වෙලා -විපක්ෂ නායක

සංවර්ධන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය කඩිනම් කිරීමේ අරමුණින්  මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට බලය පැවැරෙන…