අන්තවාදී දේශකයා ඉන්දියාවට පිටුවහල් කරයි ද?

මතභේදයට තුඩු දී ඇති වහාබ් මතවාදී ප්‍රකට දේශකයකු සකීර් නායික්  ඕමානයෙන් පිටුවහල් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ…