නොමිලේ සඳ වටා යන්න ලෝකයේ 8 දෙනෙකුට අවස්ථාව / අයදුම්පත් කැඳවයි

තමන් සමඟ නොමිලේ සඳ වටා යාමට ලෝකයේ 8 දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දෙන බව ජපානයේ බිලියනපතියකු වන…