බොරතෙල් හිඟයක අවදානමක්

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවට මෙම නොවැම්බර් 11 වැනිදා සිට මාසයක කාලයක් බොර තෙල් නොලැබීමේ අවදානමක් මතුව ඇත.…