රුසියාවේ න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන මිලදී ගැනීමට ඉන්දියාවේ තීරණයක්

ඉන්දියාවේ නාවික බලය වර්ධනය සඳහා රුසියාවේ න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන ලබාගැනීමේ සූදානමක් ඇතැයි , නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙබ්…