හමුදාව සමන්තුරේ හොර නෝට්ටු මුද්‍රණාලය වටලයි

දීර්ඝ කාලයක සිට මහ පරිමාණයෙන් පවත්වාගෙන ගිය රුපියල් 5,000 හොර නෝට්ටු මුද්‍රණය කරන ස්ථානයක් යුද හමුදා…