පිලිප් කුමරු සහ සනත් අයියා..!! – සමන් අතාවුදහෙට්ටි ලියයි

පිලිප් කුමරු සහ සනත් අයියා..!!    ඒ දවස්වල ගුවන් විදුලියේ අපි බරපතල වැඩ කන්දරාවක පැටලී සිටියෙමු. එවක…