අලුත් අමුඩෙට ප්‍රතිචාර ගොඩයි (VIDEO)

කලකට ඉහතදී තම නූතන ‘වස් කවියක්‘ ගයමින් රටම වසඟ කර ගත් සමන් ලෙනින් දින කිහිපයකට පෙර…