සමාජ ජාල, අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් වංචාවක්

සමාජ ජාල, අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් සහ ජංගම දුරකථන යෙදුම් හරහා විවිධ වර්ගයේ මූල්‍ය වංචා සිදුකරන බවට…