සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සැලසුම් කළ දිනවල

මෙම මස 23 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය (2021) යොදාගත් පරිදි පැවැත්වෙන බව…