ආණ්ඩුවට කැමති සියයට 3 යි / රට ගැන තෘප්තිමත් සියයට 2යි – සමීක්ෂණයකින් හෙළිවෙයි

වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන “රට හිතන හැටි” දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුම් සමීක්ෂණයේ ජූනි මාසය සඳහා වන තොරතුරු…