සමූහ ආදාහනාගර හදන්න වෙයි/ මහාචාර්යවරයකු කියයි

ඩෙල්ටා කොරෝනා ප්‍රභේදය ව්‍යාප්තවීම සමග සමූහ ආදාහනාගාර නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇතැයි මහාචාර්ය සුනෙත් අගම්පොඩි මහතා…