අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අඩු ආදායම් ලාභී සමෘද්ධි පවුල්වලට රු 5,000 ක දීමනාවක්

උත්සව සමය හේතුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී සහ සමෘද්ධිලාභී පවුල් වෙත රුපියල් 5ල000ක දීමනාවක් ලබාදීමට තීරණයකර තිබෙනවා.