උතුරු මැද පළාතේ පැතිර යන දිලීර රෝග­යක් ගැන අන­තුරු ඇඟ­වී­මක්

වැරදි ප්‍රතිකාර හමුවේ උතුරු මැද පළාතේ ටීනියා (TINEA/DERMATOPHYTE) දිලීර සමේ රෝග පැතිර යන අවධානම වැඩිවී ඇති…

රජරට පැතිර යන සමේ රෝග අවදානම

රජරට තවත් සමේ රෝග අවදානමක් ලෙස මේ දිනවල උතුරුමැද පළාතේ ප්‍රදේශ ගනණාවක “ටිනියා,, නම් දිලිර අසාදනය…