‘සයිනොවැක්’ දෙවැනි මාත්‍රාව ගෙන 06 මස කට පසු ප්‍රතිදේහ වර්ධනය පහලට

සයිනොවැක් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදීමෙන් මාස 06කට පසුව එය ලබාගත් පුද්ගලයන්ගේ ශරීරවල වර්ධනය වූ ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය…