සයිනොෆාම් දුන් අයට තුන්වැනි මාත්‍රාවක් යෝජනා කරයි

සයිනොෆාම් එන්නතේ මාත්‍රා 2ම ලබාගත් වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ට සහ දුර්වල ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ඇති පුද්ගලයින්ට…

බස්නාහිර 60 ට වැඩි පිරිස් සදහා සයිනොෆාම් පළමු මාත්‍රාව ඉදිරි දින තුන ඇතුළත

බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවල වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජනතාව සදහා සයිනොෆාම්…

සයිනොෆාම් පළමු එන්නත ගත් ජනතාවට දැනුම්දීමක් (VIDEO)

සයිනොෆාම් එන්නත් ලබාගත් පුද්ගලයින් දෙවන මාත්‍රාව අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා…

සයිනොෆාම් එන්නතේ මිල ගණන් ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාජ පුවතක් / චීනය

සයිනොෆාම් එන්නත බංග්ලාදේශයට සැපයීම සම්බන්ධයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවාදයට ලක්වී ඇති මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය…