බස්නාහිර පළාත තුළ සයිනෝෆාම් එන්නත ලබා දෙන ස්ථාන ලැයිස්තුව

බස්නාහිර පළාත තුළ ජනතාවට සයිනෝෆාම් එන්නත ලබාදීම මේ වන විට සිදුකෙරෙනවා. මධ්‍යස්ථාන 44ක් තුළදී මෙම එන්නත්කරණ…