සයිබර් අපරාධකරුවන් නැගෙනහිර ආසියාවේ රටවල දත්ත සොරකම් කරලා

චීනයේ සයිබර් ප්‍රහාර මගින් නැගෙනහිර ආසියාවේ රටවල හමුදා හා රජයේ දත්ත සොරකම් කර ඇති බවට චෝදනාවක්…

සයිබර් විශේෂඥයන් 4,000 ක් පුහුණු කිරීමේ මෙහෙයුමක්

ඉන්දියාවට එල්ලවන සයිබර් ප්‍රහාර ප්‍රමාණය ඉහළයාම සමග ඊට එරෙහිව විශේෂඥයන් 4,000 ක් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කර…

අමෙරිකාවට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය දින කිහිපය තුල චීනය මුල්කරගත් දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක් අමෙරිකාවේ ආයතන 30,000 ක් ඉලක්ක කර ගනිමින්…