ලාංකික සරණාගතයන් ඇතුළුවීම වලකන්න ඉන්දීය වෙරළ තීරයට ආරක්ෂාව /”හින්දු පුවත්පත”

ශ්‍රී ලාංකික සරණාගතයන් පැමිණීම වැලැක්වීම සදහා විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස ඉන්දීය බුද්ධි අංශය , එරට වෙරළාරක්ෂක බලකාය…