රජයේ වියදමෙන් රට ගිය සරසවි ඇදුරන් 101කට රට අමතක වෙලා

රජයේ වියදමෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව මත විදෙස්ගත වූ සරසවි ආචාර්යවරුන් 101 දෙනකු යලි මෙරටට පැමිණ නොමැති…

සරසවියට බදවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට පියවර

විශ්වවිද්‍යාල සදහා බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව තව දුරටත් ඉහළ දැමිමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු…