සාර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්න / අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ සමාග්‍රී මහා සංඝ සභාව ඉල්ලයි

වහා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා කටයුතු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ සමාග්‍රී මහා සංඝ…