සර්ව පාක්ෂික හමුව අද ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සර්ව පාක්ෂික හමුවක් අද (26) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පස්වරු…