දහසේ සහන මල්ලට කළ අපහාසයට ඇමති බන්දුල කෝටි 50 වන්දි ඉල්ලයි

සතොස සහන මල්ලට විරුද්ධව සිදුකළ අපහාසයට එරෙහිව රුපියල් කෝටි 50ක වන්දියක් ඉල්ලා අදාළ පාර්ශ්වවලට එන්තරවාසියක් යැවීමට…