අද සිට දෙන සතොස සහන මල්ලේ බඩු ලැයිස්තුව මෙන්න

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස අලෙවිසල් හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් සහන මිලට ලබාදීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.…