සහල් මෝල් හිමියන් සහල් සිල්ලර මිල නිවේදනය කරයි

මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් සහල් සිල්ලර මිල නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නාඩු 1kg –…