නිදහස් ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයක් වෙනුවෙන් ඔස්ටේ්‍රලියාව සහාය දෙනවා / අගමැති ස්කොට් මොරිසන්

ඉන්දු පැසිෆික් සාගර කලාපය ලෝකයේ අනාගතය තීරණය කරන බව ඔස්ටේ්‍රලියානු අගමැති ස්කොට් මොරිසන් මහතා පවසනවා. ඔහු…