ස්ටාර්ෂිප් යානයේ අත්හදා බැලීම සාර්ථකයි

පියවරෙන් පියවර, ස්පේස්එක්ස් සමාගම සිය නවතම ස්ටාර්ෂිප් රොකට්ටුවේ දියුණුව කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා. නවතම මූලාකෘතිය වන…