ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුවර් ශ්‍රී ලංකාව පහත දමයි

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්ස් (S&P) ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ‘CCC+’ සිට ‘CCC’ දක්වා පහත…