රුසියාවේ ස්පුට්නික් වී එන්නත ඇණවුම් කරනවා / රාජ්‍ය ඇමතිනිය කියයි

රුසියාවේ ස්පුට්නික් එන්නත මෙරට තුල කොරෝනා මර්ධනය වෙනුවෙන් ඇනවුම් කිරීමට ද කටයුතු කරමින් ඇති බව රාජ්‍ය…

රුසියාවේ සුපුට්නික් වී එන්නත සියයට 91 ක් සාර්ථකයි

රුසියාවේ නිෂ්පාදනය කළ ස්පුට්නික් වී එන්නත, සියයට 91.6 ක සාර්ථකත්වයකින් යුක්ත බව තහවුරුව තිබෙනවා. ලැන්සෙට් සඟරාව…