රුසියානු කොරෝනා එන්නත ඉන්දියාවේ නිපදවීමේ වෑයමක්

රුසියානු කොවිඩ් එන්නත වන ස්පුට්නික් V ඉන්දියාව තුල නිපදවීමට එකඟතාවය පළකර තිබෙනවා. ඒ අනුව එන්නත් මාත්‍රා…

ස්පුට්නික් v කොවිඩ් එන්නත් මිලියන 7ක් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් v කොවිඩ් එන්නත් මිලියන 7ක් මිල දී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා. ඊට…

රුසියානු කොවිඩ් එන්නත මෙරට හදිසි භාවිතයට අනුමැතිය

රුසියානු ස්පුට්නික්-v කොරෝනා මර්දන එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි භාවිතයට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ජාතික ඖෂධ…