නාසා චන්ද්‍ර මෙහෙයුම තාවකාලිකව කල්දැමේ

සැප්තැම්බර් 3 දා අභ්‍යවකාශගත කිරීමට සූදානම්ව තිබූ සිය නවතම හා සුවිශාල චන්ද්‍ර රොකට්ටුව දියත් කිරීම දෙවන…