කොරෝනා එන්නත ගත් අයට ස්මාට් කාඩ්පත ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි

එන්නත ලබා ගත් බවට සහතික කෙරෙන ස්මාට් එන්නත්කරණ කාඩ්පත ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය…